top of page
compass.png

Algemene voorwaarden

 

1. Totstandkoming overeenkomst

 

1.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van GLOBE-ADVENTURES door de klant.

Dit kan rechtstreeks mondeling, per fax en per e-mail geschieden.

De dag waarop de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats én geboortedatum) worden doorgegeven geldt als de dag van aanmelding.

De klant ontvangt een bevestiging van de overeenkomst.

 

1.2. Het aanbod is vrijblijvend en kan in voorkomende gevallen door GLOBE-ADVENTURES worden herroepen.

Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te gebeuren en met opgave van de reden(en).

 

1.3. De inhoud van het aanbod wordt bepaald door de gegevens, zoals deze door GLOBEADVENTURES zijn gepubliceerd. Afwijkingen van het gepubliceerde maken alleen deel uit van de overeenkomst, nadat deze schriftelijk door GLOBE-ADVENTURES zijn bevestigd.

 

1.4. Een persoon die namens een andere persoon een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

De andere(n) zijn (is) ieder voor hun (zijn/haar) eigen deel aansprakelijk.

 

1.5. Met opgegeven voorkeuren met betrekking tot te leveren diensten zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden, maar hier kunnen, ondanks eventuele vermelding op boekingsformulieren, geen rechten aan worden ontleend.

 

2. Betaling

 

2.1. Bij totstandkoming van de overeenkomst dient de klant een aanbetaling van 10% van de totale som te voldoen, alsmede eventueel verschuldigde premies van verzekeringen.

 

2.2. Het restant van de totale som dient uiterlijk 56 dagen voor vertrek te worden voldaan. Indien de overeenkomst binnen 56 dagen vóór de aanvangsdatum van het evenement tot stand komt, moet ter stond de volledige som worden voldaan.

 

2.3. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door GLOBE-ADVENTURES, die wel het recht heeft om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen en te verrekenen met het reeds betaalde gedeelte van de som.

 

3. Totale som

 

3.1. De gepubliceerde totale sommen gelden, tenzij anders vermeld, per persoon en omvatten de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van GLOBE-ADVENTURES zijn omschreven.

 

3.2. De gepubliceerde som is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze GLOBE-ADVENTURES bekend waren op het moment van het in druk geven van de publicatie.

 

3.3. Zolang de volledige som nog niet is voldaan, heeft GLOBE-ADVENTURES het recht om met opgave van redenen de som te verhogen in verband met toepasselijke wisselkoersen en verschuldigde heffingen en belastingen.

 

3.4. De klant mag de in het vorige lid genoemde somverhoging binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging afwijzen. GLOBE-ADVENTURES heeft dan het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet –op straffe van verval- binnen 7 werkdagen na ontvangst door de klant van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken.

Alsdan heeft de klant recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde reissomgelden.

 

3.5. Alle prijzen vermeld zijn inclusief 21 % btw.

 

4. Duur van het evenement

 

4.1. De in publicaties van GLOBE-ADVENTURES vermelde duur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

 

5. Bescheiden en documenten 5.1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van alle eventueel vereiste geldige bescheiden en documenten, zoals bijvoorbeeld vliegtickets, rijbewijs, groene kaart en paspoort.

 

5.2. GLOBE-ADVENTURES is niet aansprakelijk wanneer de klant niet aan het evenement of onderdelen daarvan kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn documenten.

 

5.3. Tenzij anders aangegeven worden de bescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek aan de klant toegezonden. De klant die niet tijdig de noodzakelijke bescheiden heeft ontvangen, dient dit terstond te melden. 6.Wijzigingen door de klant

 

6.1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant tot 28 dagen voor vertrek wijziging daarvan verzoeken. Indien dit verzoek niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de uitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, zal het verzoek worden ingewilligd en schriftelijk worden bevestigd.

 

6.2. Bij wijzigingen door de klant is deze gehouden de gewijzigde reissom, alsmede de gepubliceerde wijzigingskosten en eventuele communicatiekosten te voldoen.

 

7. In-de-plaatsstelling

 

7.1. Tijdig voor de aanvang van het evenement kan de klant zich laten vervangen door een ander, mits: a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.

 

b. de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaats stelling. c. het verzoek schriftelijk en uiterlijk 7 dagen vóór vertrek wordt ingediend.

 

7.2. De klant en de voor de klant in-de-plaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover GLOBE-ADVENTURES voor betaling van het op het moment van de in-de-plaats stelling ten name van de klant nog verschuldigde deel van de totale som en de eventuele extra kosten van de vervanging.

 

8. Annulering door de klant

 

8.1. Een annulering van de overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden. Een schriftelijk doorgegeven annulering wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze aangetekend is verzonden; de datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering.

 

8.2. Wanneer een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. tot 56 dagen voor vertrek 10% van de totale som

b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek 30% van de totale som

c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek 50% van de totale som d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek 75% van de totale som

e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek 90% van de totale som

f. vanaf 7 dagen voor vertrek of later de volle som N.B.: Men kan dit risico onder bepaalde voorwaarden afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

8.3. Indien voor bepaalde evenementen, vluchten of overtochten afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden, dient dit daarbij vermeld te staan.

 

9. Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door GLOBE-ADVENTURES

 

9.1. De evenementenorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de organisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 9.2. De klant zal zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van de in artikel

 

9.1. genoemde wijzigingen in de overeenkomst en de omstandigheden. 9.3. De klant heeft bij het voordoen van de in artikel

 

9.1. genoemde wijzigingen het recht de wijziging(en) af te wijzen. In dat geval heeft hij, indien mogelijk, recht op een gelijkwaardig evenement, dan wel op restitutie (van het reeds betaalde deel) van de totale som of een evenredig deel daarvan, indien het evenement reeds ten dele is genoten. Indien de klant van dit recht op restitutie gebruik wil maken, dient hij GLOBE-ADVENTURES binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

 

9.4. GLOBE-ADVENTURES mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de klant de wijziging slechts afwijzen indien deze hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

 

10. Aansprakelijkheid van GLOBE-ADVENTURES

 

10.1. GLOBE-ADVENTURES is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

10.2. GLOBE-ADVENTURES en eventuele betrokken dienstverlener(s) zijn niet aansprakelijk voor schade of een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien de schade of tekortkoming:

a. is toe te rekenen aan de klant

b. een gevolg zijn van handelingen en/of invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden

c. een gevolg zijn van overmacht als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

 

10.3. Onder overmacht worden abnormale en onvoorzienbare omstandigheden verstaan, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks eventuele voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

10.4. GLOBE-ADVENTURES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.

 

11. Verplichtingen van de klant

11.1. De klant(en) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van GLOBE-ADVENTURES of dienstverlener(s) ter bevordering van een goede uitvoering van het evenement. De klant(en) is (zijn) aansprakelijk voor schade en/of kosten, veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.

 

12. Klachten

 

12.1. Eventuele klachten, die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen zo spoedig mogelijk en liefst ook schriftelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het evenement, dient de klant onverwijld contact op te nemen met GLOBE-ADVENTURES (communicatiekosten worden vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijze niet hadden hoeven worden gemaakt).

 

12.2. Als de klacht ook dan nog niet naar tevredenheid is of kan worden afgehandeld, kan de klant uiterlijk binnen een maand na terugkeer in België de klacht schriftelijk en met redenen omkleed indienen bij GLOBE-ADVENTURES. Als een klacht binnen drie maanden na indiening niet is opgelost of de klant niet akkoord gaat met de oplossing, kan de klant zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van het evenement wenden tot de bevoegde rechter.

 

12.3. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Belgisch recht van toepassing.

 

13. Drukfouten 13.1. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden GLOBE-ADVENTURES niet.

 

14. Foto’s

 

14.1. De klant neemt er kennis van dat er gedurende de verschillende evenementen, foto’s genomen worden. De klant gaat er dan ook mee akkoord dat deze foto’s gepubliceerd worden op de website van GLOBE-ADVENTURES en eventueel gebruikt worden voor commerciële doeleinden, enkel en alleen, ten voordele van GLOBE-ADVENTURES.

bottom of page